پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان گروه مپنا (محصول)

ردیف پارامتر پاسخ دهنده کاربرد رضايتمندی امتیاز1(رضایت کم) تا 10(رضایت کامل) میزان اهمیت