ارتباط با معاونت فروش و خدمات مشتریان

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس ایمیل
1 مهندس حمید احترامی معاون فروش و خدمات مشتریان 02636197701 Ehterami@mapnagenerator.com
2 مهندس رضا ثقفی مدیر طرح های نیروگاهی و صنعتی 02636197720 Saghafi@mapnagenerator.com
3 مهندس سعید شجاعی مدیر خدمات نیروگاهی و صنعتی 02636197730 shojaee@mapnagenerator.com
4 مهندس مرجان لطیفی نژاد رئیس بازاریابی و ارتباط با مشتریان 02636197740 Latifinezhad@mapnagenerator.com
5 مهندس حامد رسولی رئیس فروش 02636197707 Rasouli@mapnagenerator.com